Buy & Selling precious metal

Artikel 1 : Algemene bepalingen

De electronische webwinkel van “Dauwe Christel BVBA” een “BVBA” met maatschappelijke zetel te Antwerpen (België), BTW nr 0 465 081 643, RPR 0465 081 643, hierna ” Christel” biedt haar klanten de mogelijkheid om kerstdecoraties, en aanverwante online aan te kopen.

Onderhavige Algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle artikelen uit het gehele assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij “Christel”.

De klant aanvaardt dat deze voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop) voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2 : Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen kosten. Indien vervoers-, reservatie- of administrate kosten worden aangrekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van de prijs slaat uistluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3 : Aanbod

Elk aanbod staat enkel open voor klanten die woonachtig zijn in de Europese Unie. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de catalogus en website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid werd samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiaal fouten bevat, of niet up-to-date is.

Wanneer U specifieke vragen heeft over de formaten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij U vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie art. 12).

“Christel” is wat de juisheid, geactualiseerdheid, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis “Christel” is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door “Christel”.

Verkoper  is gerechtigd om zonder opgave van redenen – bestellingen te weigeren, de leveringstrmijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4 : Online Aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het gehele asortiment online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant de bevestigingsemail ontvangt van “Christel”. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestingsemail aangeduide leverdatum of kunnen in de winkel afgehaald worden op de afgesproken datum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen  :

– via overschrijving

– via PAYPAL

– via contanten bij afhaling

– via bancontact bij afhaling

Artikel 5 : Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van “Christel”.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat eventueel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt  er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van “Christel” te wijzen bijvoorbeeld eenieder  die nog niet geheel betaalde artikelen in beslag zou komen leggen

Artikel 6 : Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van de andere rechten waarover “Christel” beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de dtaum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een interst van 10 % per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloostelling verschuldigd van 10 % op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 Euro per faktuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt “Christel” zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 7 : Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht

Artikel 8 : Garantie

A. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)

krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heet de consument wettelijke rechten.

Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.

Elke commercïele garantie laat deze rechten overminderd.

B. Algmeen

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artiklen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn geleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de Klantendienst waarna de klant het artikel op zijn kosten dient terug te bezorgen aan “Christel”

Elk gebrek dient binnen 1 maand na  de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciele en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die onstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een korte levensduur, of slijtage artikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden  volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Tweedshand en oude produkten worden altijd verkocht in de staat waarin zij zich bevinden,  de klant dient zich dan ook voldoende te informeren over de toestand alvorens tot aankoop over te gaan.     “Christel” verbindt zich er ook toe voor deze artikels een zo accuraat mogelijke informatie te verschaffen maar is niet aansprakelijk voor verborgen gebrekken.

Artikel 9 : Verzakingstermij

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.

De consument heeft het recht aan “Christel” mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van “Christel” en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan “Dauwe Christel BVBA- Kloosterstraat 78/1 – 2000 Antwerpen – België.  Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

Enkel artikelen die zich in de orginele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen :

– gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

– artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

– artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

– artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggenomen

Artikel 10 : Privacy

“Christel” verbindt zich ertoe uw gegevens uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die U middels uw bestelling afsluit en om u vrijblijvend informatie van “Christel Dauwe Collection” toe te sturen. Wil u ook informatie via e-mail ontvangen, geef dan ook uw e-mailadres door.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derde.  U kan uw gegevens die wij in de klantenlijst van “Christel” bewaren op elk moment opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen en u kan weigeren dat “Christel” uw gegevens gebruikt om u informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres : Dauwe Christel BVBA- Kloosterstraat 78/1 – 2000 Antwerpen – België.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen “Christel” heeft dus geen toegang tot uw passwoord.

“Christel” respecteert strikt de Belgische wet van8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens. U hebt toegang via uw gebruikersprofiel tot het geheel van de beschikbare gegevens over u ter consultatie, wijziging of verwijdering.

“Christel” houdt online(anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Indien U vragen heeft over deze privacy statement, kunt U ons contacteren via e-mail : info@antiques-ornaments.com.

Artikel 11 : Aantasting gelgdiheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door “Christel” om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12 : Klantendienst

De “Christel Dauwe Collection” – Klantendienst is bereikbaar op het telefoonnummer + 32 3 238 33 62, via e-mail op : info@antiques-ornaments.com of per post op het volgende adres : Dauwe Christel BVBA, kloosterstraat 78/1 – 2000 Antwerpen – België.

Artikel 13 : Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwarden van “Christel” ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

“Christel” kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 14 : Bewijs

De klant aanvaardt dat  elektronishce communicaties en backups als  bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 15 : Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Contact us for more information

The Mesure et art du temps team will be delighted to inform you about the composition of your precious goods and to accompany you in their transformation

Error: Contact form not found.

  •  Bijoux certifiés
  •  Fabrication française dans nos ateliers

Je suis un bloc de texte. Cliquez sur le bouton Modifier pour modifier ce texte. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.